Patientsäkerhet

Verksamhetschef

Vi har en verksamhetschef som är ansvarig för vården på Fränsta Vårdcentral. Om du har synpunkter på vården eller behöver få hjälp och stöd kan du kontakta denne.

verksamhetschefen@fvc.se

Patientnämnden

Du kan också vända dig till landstingets/regionens Patientnämnd för att få hjälp och stöd. Patientnämnden är en opartisk instans dit patienter, anhöriga och personal kan vända sig kostnadsfritt. Nämndens uppgift är att lösa problem som uppstått i kontakten mellan patient och personal. Kontaktuppgifter hittar du på respektive landstings/regions hemsida och på alla våra mottagningar.

Löf personskadereglering

Om du drabbas av en undvikbar skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. För dig som vårdas inom regionfinansierad vård finns Löf (Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag). Ni hittar mer info på https://lof.se/.

Socialstyrelsens regionala enhet och Enheten för Enskildas klagomål

Du kan vända dig till Socialstyrelsens regionala enhet för det län du är bosatt i med frågor som rör din rätt som patient och eventuell begäran om att din journal helt eller delvis ska förstöras. Du kan också vända dig till Socialstyrelsen om du anser att något legitimerad personal gjort fel och bör få en disciplinär åtföljd, www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet. Socialstyrelsen utreder anmälan genom att tillskriva vårdgivaren (Verksamhetschefen) och infordra en utredning.

Patientsäkerhetsberättelse

Ledningen för Familjeläkarna mitt AB har det övergripande ansvaret för bolagets 2 Vårdcentraler och vårt patientsäkerhetsarbete. Verksamhetschefen på varje Vårdcentral har det operativa ansvaret för hur arbetet bedrivs och följs upp. Varje medarbetare på Vårdcentralen har eget ansvar för sitt patientarbete.
Vid befarad eller inträffad patientskada skall medarbetaren rapportera vårdavvikelse till verksamhetschefen, som gör en händelseanalys och tar fram åtgärdsförslag. Regelbundna uppföljningar sker vid arbetsplatsträffar. Vårdavvikelserna, utredningarna samt åtgärderna sammanställs av ledningen för Familjeläkarna Mitt AB