Hälsobesök 8 månader

När ert barn är 8 månader erbjuder barnhälsovården ett hembesök. Vi samtalar om barnets hälsa med fokus på en trygg, säker och utvecklande miljö samt gör en hälsoundersökning i barnets hemmiljö.

Läs gärna avsnittet om barnsäkerhet i boken Leva med barn och Risker i barns vardag på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.